Table 3: IPI correlation with SPO2, ETCO2, RR and PR.

IPI
r p
SPO2 (%) 0.613 0.001**
ETCO2 (mmHg) 0.167 0.097
RR (per min.) -0.559 0.001**
PR (beat/min) -0.090 0.373

Pearson korelasyon anaylsis; ** p < 0.01