Table 1: Sample Distribution among Six Cities (n = 1,224).

Cities Sample Size %
Hangzhou 223 18
Nanjing 209 17
Nanchang 199 17
Ha'erbing 195 16
Wulumuqi 200 16
Chongqing 198 16